Mô tả:
Thang di động được thiết kế để sử dụng di chuyển trong kho hàng, xưởng sản xuất, dùng để xếp dỡ hàng hoá trên những tầng kệ cao vượt quá tầm với. Là thiết bị cần thiết trong việc tăng cường bốc dỡ hàng hóa ở kho hàng sử dụng loại kệ trung tải.

Mục đích sử dụng:
  • Ứng dụng nhiều trong các kho hàng xếp hàng bằng tay, với độ cao lấy hàng vượt quá tầm với
  • Ứng dụng cho các kho hàng sử dụng loại kệ trung tải cao quá 3m